Είναι σημαντικό για εμάς η εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο της InterOPTICS να πραγματοποιείται με ασφάλεια. Είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση όλων των σχετικών δεδομένων.

Συμμορφωνόμαστε με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του 2018 (GDPR).

Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο ή δημιουργείτε ένα προφίλ χρήστη, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα, από τη InterOPTICS σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά συμβαλλόμενα μέρη της εταιρίας. 

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε:

  • να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή (π.χ. στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
  • να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
  • να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στη διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • να ζητήστε τη φορητότητα δεδομένων σας, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Λάβετε υπόψη ότι το επίπεδο προστασίας δεδομένων, όπως εφαρμόζεται σήμερα και ισχύει σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι σύμφωνο με το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζεται σήμερα και ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της εταιρίας InterOPTICS θα βασίζεται σε σύμφωνο μεταφοράς δεδομένων ή σε άλλη ισχύουσα νομική βάση.

Στη InterOPTICS, δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες κανόνες, κ.λ.π.